Algemene Voorwaarden

Overzicht

Deze algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik van de site www.dnatalks.eu, www.dnatalks.nl of afgeleide subdomeinen (de “Site”), met inbegrip van elk product en/of dienst die via de Site besteld wordt. Geen andere Algemene Voorwaarden zijn van toepassing tenzij voorafgaand en schriftelijk anders werd overeengekomen.

De Site wordt beheerd en uitgebaat door DNA Talks BV, geregistreerd onder ondernemingsnummer BE 0694.872.960 in de Kruispuntbank in België. De maatschappelijke van DNA Talks BV bevindt zich te Zuiderlaan 1-3, bus 8, 9000 Gent (BE).

Elke gebruiker of bezoeker van de Site, wordt geacht de Algemene Voorwaarden te aanvaarden in de vorm dat deze op dat moment gepubliceerd worden.

Wanneer een bestelling wordt geplaatst op de Site, wordt de gebruiker gevraagd deze Algemene Voorwaarden expliciet te accepteren.

DNA Talks BV behoudt het recht om de Algemene Voorwaarden, het Privacybeleid en de Cookie Policy ten alle tijde aan te passen. 

Indien een gebruiker niet akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden, het Privacybeleid of de Cookie Policy, wordt deze afgeraden gebruik te maken van de Site en de aangeboden producten en diensten van DNA Talks BV.

De gepubliceerde informatie op de Site, alsook informatie verstrekt door producten of diensten van DNA Talks BV dienen voor informatieve doeleinden. Deze informatie is in geen geval te interpreteren als medisch advies of vervangend alternatief.

Artikel 1. Definities

In dit document hebben de volgende termen de volgende betekenissen:

 • De “Site”: www.dnatalks.eu, www.dnatalks.nl of afgeleide subdomeinen
 • De “gebruiker” , de “bezoeker” of de “consument”: elke natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 • Het “bedrijf”: DNA Talks BV
 • Een “overeenkomst op afstand”: een overeenkomst waarbij een of meer communicatiemiddelen op afstand uitsluitend worden gebruikt in het kader van een door de handelaar georganiseerd verkoopsysteem.
 • De “herroepingsperiode”: de periode waarin de consument het herroepingsrecht kan uitoefenen.
 • Het “herroepingsrecht”: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 • Een “bestelling”: een aanbod van een gebruiker om producten en / of diensten via de site te kopen.
 • Het “partnerlaboratorium”: de partner van DNA Talks BV die verantwoordelijk is voor de test(en) op het staal.
 • Het “product”: een kit waarmee de gebruiker een staal kan afnemen.
 • De “diensten”: de testen en rapporteringen die worden verricht op het aangeleverde staal door de gebruiker.

Artikel 2. Bedrijfsgegevens

Naam: DNA Talks BV

Adres: Zuiderlaan 1-3, bus 8, 9000 Gent (BE)

Bedrijfsnummer: 0694.872.960

Contact: info@dnatalks.eu

Artikel 3. De toepasbaarheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk product en elke dienst aangeboden door het bedrijf en op elke overeenkomst op afstand gesloten tussen het bedrijf en de consument.

Behalve bij een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst van afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Ook bij een overeenkomst van afwijking blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 4. Eigendomsrechten

Alle informatie die wordt gepubliceerd op de Site en/of geleverd bij de bestelling van de producten en diensten van DNA Talks BV vallen onder de eigendom van DNA Talks BV.

Behalve bij expliciete toestemming door DNA Talks BV is het voor derden niet toegelaten deze te kopiëren of onder eigen naam te publiceren.

Artikel 5. Het aanbod

Het aanbod bevat alle aangeboden producten en diensten van DNA Talks BV. DNA Talks BV probeert deze zo nauwkeurig en volledig mogelijk te beschrijven op de site. Bij gebruik van afbeeldingen probeert DNA Talks BV een zo getrouw mogelijk beeld te geven, al kunnen deze afwijken van de geleverde producten en diensten.

Het aanbod bevat overigens ook informatie die de consument duidelijk maakt welke rechten en plichten eraan zijn verbonden. Dit betreft onder andere:

- de prijs van het product of de dienst;

- de belastingen van toepassing op het product of de dienst;

- de wijze van betaling;

- de toepasbaarheid van het herroepingsrecht;

- de manier waarop de overeenkomst tot stand komt;

Artikel 6. Het contract

Door het aanvaarden van de voorwaarden verbonden aan het aanbod treedt de overeenkomst in werking.

Bij een elektronische aanvaarding zal DNA Talks BV de ontvangst van deze aanvaarding bevestigen. Zolang deze ontvangst nog niet is bevestigd kan de consument de overeenkomst ontbinden.

DNA Talks BV behoudt zich het recht om een bestelling of verzoek te weigeren, en aldus de overeenkomst te verbreken, indien het daarvoor redenen ziet. DNA Talks BV is hierin niet verplicht deze reden over te maken aan de consument.

Artikel 7. De prijs

Alle prijzen zijn uitgedrukt in EURO (€) en zijn inclusief btw en andere belastingen.

De consument is de prijs verschuldigd die het bedrijf in zijn bevestiging conform artikel 6 van deze voorwaarden heeft medegedeeld.

Overduidelijke fouten in de offerte of het aanbod kunnen door DNA Talks BV worden aangepast, ook na het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 8. De betaling

Om de veiligheid van online transacties te waarborgen, werkt DNA Talks samen met erkende partners en kredietkaartmaatschappijen.

Transacties zullen worden uitgevoerd via een veilig en gesloten beveiligingssysteem. Gegevens die via deze transacties worden overgemaakt zullen worden gecodeerd wanneer deze worden verzonden. DNA Talks BV, alsook de aangesloten partners voor betalingen, nemen de nodige maatregelen om verlies of diefstal van persoonlijke en betalingsgegevens te voorkomen.

Identiteitsdiefstal of financiële diefstal kan daarom niet tegen het bedrijf worden ingeroepen.

DNA Talks BV is geen partij in de relatie tussen de consument en de kaartuitgever. Bij de betaling via een van de betaling partners zijn de voorwaarden van deze partij van toepassing.

De bestelling wordt alleen vervolledigd bij een toestemming van de bankinstelling van de consument of de betaling partner waarvoor gekozen. In geval van weigering van de betaling wordt de bestelling geannuleerd, en wordt de consument hiervan op de hoogte gebracht.

De consument draagt de verantwoordelijkheid voor alle kosten, van welke aard dan ook, die DNA Talks BV heeft moeten maken als gevolg van het niet naleven door de klant van zijn (betalings-) verplichtingen.

Artikel 9. Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten op de site heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst op afstand te ontbinden voor een periode van veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

Tijdens deze bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Als hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij of zij het product met alle geleverde accessoires en – voor zover redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan DNA Talks BV retourneren, in overeenstemming met de redelijke en duidelijke instructies.

Omdat DNA Talks BV de grootste hygiënemaatregelen in acht dient te nemen bij de levering van haar producten en diensten, is een beperkt herroepingsrecht van toepassing waarbij alleen de producten die niet goed werken na opening kunnen worden geretourneerd. Deze zullen indien mogelijk worden vervangen door een werkend product. De producten waarvoor de activiteit goed is, kan het bedrijf niet terugnemen na opening of na gebruik.

Als de consument gebruik maakt van zijn of haar herroepingsrecht, is hij of zij aansprakelijk voor maximaal de kosten van het terugzenden van de goederen. Als de consument al een bedrag heeft betaald, zal DNA Talks BV dit bedrag zo snel mogelijk terugbetalen.

Bij het verlenen van diensten heeft de consument de mogelijkheid het contract zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende een periode van veertien dagen, ingaande op de dag waarop het contract is gesloten. 

Artikel 10. De levering en uitvoering

DNA Talks BV zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het ontvangen en uitvoeren van bestellingen van producten, evenals bij de beoordeling van aanvragen voor het verlenen van diensten.

De plaats van levering is het adres dat de consument heeft doorgegeven bij het plaatsen van de bestelling of het verzoek.

DNA Talks BV zal de bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Als de levering is vertraagd of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, wordt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst op de hoogte gebracht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

In geval van ontbinding van de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid, zal DNA Talks BV het door de consument betaalde bedrag uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terugbetalen.

Als levering van het bestelde product onmogelijk blijkt te zijn, zal DNA Talks BV alles in het werk stellen om een vervangend product te leveren. Uiterlijk op het moment van levering wordt een duidelijke en begrijpelijke melding gegeven dat een vervangend product is geleverd. Het herroepingsrecht kan niet worden uitgesloten in het geval van vervangende artikelen. De kosten van elke retourzending zijn voor rekening van het bedrijf.

DNA Talks BV neemt geen verantwoordelijkheid voor late leveringen of voor een bestelling die verloren is gegaan door derden of door onvoorziene omstandigheden of gevallen van overmacht. Als een bestelling niet binnen de aangegeven tijd wordt geleverd, zal de koerier een onderzoek uitvoeren dat enkele dagen kan duren. Tijdens deze periode is het niet mogelijk om een terugbetaling of een andere verzending uit te voeren.

Artikel 11. De aansprakelijkheid

Als DNA Talks BV om welke reden dan ook schade aan een consument moet vergoeden, dan is die vergoeding beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde van de gekochte producten en / of diensten.

DNA Talks BV is niet aansprakelijk voor:

 • Schade bij slecht of onjuist gebruik van de producten of diensten. De consument wordt geacht de bijgeleverde instructies voor gebruik te hebben gelezen; 
 • Het ontbreken van medisch advies; 
 • Schade door gebrek aan opvolging van een therapeut of arts.
  De testresultaten van de producten en diensten van DNA Talks zijn louter indicatief;
 • Fouten of onjuistheden in de doorgeleverde testresultaten die, ondanks correct gebruik en staalafname, te wijten zijn aan de gebruikte apparatuur van het partner laboratorium. DNA Talks BV en haar partners stellen alles in werk om de foutenmarge van de testen en analyses tot een minimum te beperken;
 • Mogelijke wijzigingen van de producten door de fabrikant, fouten in de bijsluiter van de fabrikant of technische defecten van de producten;
 • Afwijking van de afbeeldingen op de website met betrekking tot de geleverde producten. Deze afbeeldingen zijn louter informatief; 
 • De inhoud van internetsites waarop de gebruiker via deze website kan doorklikken. 

Artikel 12. De verwerking van persoonsgegevens

Bij de plaatsing van een bestelling of verzoek, alsook bij het gebruik van de geleverde producten, verstrekt de consument persoonlijke informatie aan DNA Talks BV. DNA Talks BV gebruikt deze informatie o.a. voor het voltooien van bestellingen, facturatie, en het aanleveren van testresultaten van bestelde goederen.

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijst DNA Talks BV naar het Privacybeleid, gepubliceerd op de Site.

Artikel 13. De behandeling van klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een redelijke termijn, schriftelijk en volledig omschreven, bij DNA Talks BV worden ingediend nadat de consument de gebreken heeft vastgesteld. Als een consument het niet eens is met het bedrijf en DNA Talks BV hierover al heeft geraadpleegd, kan de consument advies vragen of een klacht indienen bij het Europees ODR-platform.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegd hof

Alle overeenkomsten tussen de consument en DNA Talks worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

Mogelijke geschillen met betrekking tot aanbiedingen door DNA Talks BV of overeenkomsten gesloten met het bedrijf worden voorgelegd bij de onderneming rechtbank te Gent.

Artikel 15. De geleverde testresultaten en rapporten

DNA Talks BV levert testresultaten en rapporten bedoeld die indicatieve doeleinden heeft. In geen geval kan deze informatie worden beschouwd als medisch advies of diagnose.